شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET100
SET100
خروجی 1 M12X1
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن ندارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم تدریجی

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET100/N
SET100/N
خروجی 1 M12X1
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن دارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم تدریجی

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET101
SET101
خروجی 1 M12X1
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن ندارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم تدریجی

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET101/N
SET101/N
خروجی 1 M12X1
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن دارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم تدریجی

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET102
SET102
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن ندارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار دارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET102/N
SET102/N
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن دارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار دارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET103
SET103
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 M10X1
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن ندارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار دارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET103/N
SET103/N
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 M10X1
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 3/8
جرقه زن دارد
گاورنر دارد
فیلتر ورودی دارد
مجرای اندازه‌گیری فشار دارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET104
SET104
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 M10X1
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن ندارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET104/N
SET104/N
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 M10X1
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن دارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET105
SET105
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن ندارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET105/N
SET105/N
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 M10X1
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن دارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET108
SET108
خروجی 1 M10X1
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن ندارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم پله ای

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET120
SET120
خروجی 1 G 3/8 - روپیچ
خروجی 2 ندارد
خروجی 3 ندارد
خروجی پیلوت M10X1
اندازه ورودی G 1/4
جرقه زن ندارد
گاورنر ندارد
فیلتر ورودی ندارد
مجرای اندازه‌گیری فشار ندارد
شیر مغناطیسی دارد
خروجی گاز با تغییر ولوم تدریجی

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

شیر کنترل گاز

شیر کنترل گاز ستاک | SET110
SET110
خروجی 1  
خروجی 2  
خروجی 3  
خروجی پیلوت  
اندازه ورودی  
جرقه زن  
گاورنر  
فیلتر ورودی  
مجرای اندازه‌گیری فشار  
شیر مغناطیسی  
خروجی گاز با تغییر ولوم  

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ستاک اصفهان می باشد